ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 6 คณะ รวม 1,600 คน

วันที่ 3 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
            ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 แผนรับประเภทผลงาน (Portfolio) ว่า รับจำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน โดยผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในรอบนี้จะต้องส่งเรียงความเกี่ยวกับโปรแกรมวิชาที่จะสมัครเรียนมาทางระบบรับสมัครออนไลน์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร่วมกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอื่นๆ โดยมีรายละเอียดจำนวนรับและหัวข้อเรียงความที่ต้องเขียน ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 258 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 31 คน หัวข้อ "อนาคตของตนเองกับวิชาเอกภาษาไทย” ภาษาอังกฤษ 31 คน "Good characteristics of English major student” (เกรดเฉลี่ยกลุ่มทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50) การพัฒนาชุมชน 30 คน "งานพัฒนาชุมชนที่บ้านฉัน” สวัสดิการสังคม 66 คน "สังคมไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ” รัฐประศาสนศาสตร์ 100 คน "ทำไมอยากเรียนรัฐประศาสนศาสตร์” 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 294 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 11 คน หัวข้อ "เหตุผลที่ฉันเลือกฟิสิกส์” วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 คน "นักคอมพิวเตอร์ในความเห็นของฉัน” เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน "อาชีพในฝันด้านไอที” เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10 คน "ทำไมอยากเรียนหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” ชีววิทยา 23 คน จุลชีววิทยาประยุกต์ 12 คน สาธารณสุขชุมชน 53 คน หัวข้อ "ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้” คหกรรมศาสตร์ 24 คน "อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน” คณิตศาสตร์ 20 คน "เหตุผลที่ฉันชอบคณิตศาสตร์” เคมี 20 คน "คุณคิดว่าจบสาขานี้แล้วไปประกอบวิชาชีพอะไร” การจัดการสิ่งแวดล้อม 26 คน "เพราะเหตุใดจึงเลือกเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อม”
คณะวิทยาการจัดการ รับ 545 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78 คน เลือกเขียนจาก 2 หัวข้อ "อาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน กับการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยให้บรรลุฝันที่จะประกอบอาชีพได้อย่างไร” การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60 คน การตลาด 66 คน การจัดการท่องเที่ยว 97 คน นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) 40 คน การบัญชี 79 คน หัวข้อ "อาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน” การจัดการ 59 คน เลือกเขียนจาก 2 หัวข้อ "อาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน กับการเรียนบริหารธุรกิจสาขาการจัดการช่วยให้บรรลุฝันที่จะประกอบอาชีพได้อย่างไร” เศรษฐศาสตร์ 66 คน "การเรียนเศรษฐศาสตร์ช่วยให้บรรลุฝันที่จะประกอบอาชีพได้อย่างไร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 118 คน ได้แก่ เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรแกรมวิชาละ 24 คน หัวข้อ "การเกษตรและอาหารกับการพัฒนาท้องถิ่น” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 คน "อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในยุค Thailand 4.0 อย่างไร” เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์) 26 คน การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 22 คน หัวข้อ "การเกษตรและอาหารกับการพัฒนาท้องถิ่น”
            คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 127 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย 6 คน หัวข้อ "ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชาดนตรีไทยและอาชีพในอนาคต” นาฏยรังสรรค์ 36 คน "ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชานาฏยรังสรรค์และอาชีพในอนาคต” ทัศนศิลป์ 31 คน "ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชาทัศนศิลป์และอาชีพในอนาคต” การออกแบบ 30 คน "ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชาการออกแบบและอาชีพในอนาคต” ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก 12 คน ดนตรีแจ๊ส 12 คน) หัวข้อ "ความคิดเห็นที่มีต่อสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์และอาชีพในอนาคต”
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 258 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 51 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 51 คน หัวข้อ "นักเทคโนโลยีที่ดีคืออะไร” เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) โปรแกรมวิชาละ 26 คน หัวข้อ "ความคาดหวังในอนาคตของฉัน” เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 26 คน "การเป็นพลเมืองที่ดี” วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 คน "วิศวกรรมโลจิสติกส์ จะพัฒนาประเทศได้อย่างไร” วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 26 คน "วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต จะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”
            ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา http://regis.skru.ac.th/skru ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-8398-9991
จำนวนคนอ่าน 175 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่