ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
UN Women ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็ก

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 530 คน)
 
            นางมิว่า คาโต้ ผู้อำนวยการ UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค เปิดเผยว่า องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women มีบทบาทในการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้มีการดำเนินงานในเรื่องของผู้หญิงกับสันติภาพและความมั่นคง โดยมีความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนด้านงบประมาณ และนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย และความก้าวหน้าของผู้หญิง เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงในประเทศไทย UN Women ร่วมทำงานกับทุกภาคส่วนมุ่งเดินหน้าในการดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ 1325 รวมไปถึงมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นผ่านการพัฒนาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงแห่งชาติ การเพิ่มความสามารถของผู้หญิงในการสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในข้อมติเพื่อยุติความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในวันยุติความรุนแรงสากล องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กขึ้น ที่ โรงแรมบี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอแง่คิดและมุมมองจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านผู้หญิงกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 100 คน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
จำนวนคนอ่าน 531 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่