ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อบต.ทุ่งหวัง
  ม. 4 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ (0-7446-7406)(0-7433-9355)(0-7433-9356)(0-7433-9357)
 • อบต.เกาะแต้ว
  “ เกาะแต้วน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 • เทศบาลตำบลเขารูปช้าง
  เทศบาลตำบล เขารูปช้าง ตั้งอยู่ 119 หมู่ที่3 ถนนเก้าเส้ง - จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6791-4 โทรสาร. 0-7433-6794
 • เทศบาลตำบลพะวง
  เทศบาลตำบลตำบลพะวง E-mail : info@pawong.go.th
 • อบต.เกาะยอ
  : หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 : เบอร์โทรศัพท์ 074 – 450433, 074 – 450540 : นายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ : เบอร์โทรศัพท์ 086-9561146 : นายณลิต พรหมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ : เบอร์โทรศัพท์ 084-0673936 : E-mail info@ kohyor.go.th
 • เทศบาลตำบลบ่อตรุ
  เทศบาลตำบลบ่อตร ุ710 ถนนระโนด-สงขลา หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 เบอร์โทร 074-589112 , 074-589098 * สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 11 * นายกเทศมนตรี ต่อ 12 * กองการศึกษา ต่อ 13 * หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต่อ 14 * กองช่าง ต่อ 15 * กองคลัง ต่อ 16 * กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 17 * กองการประปา ต่อ 18 * งานทะเบียนราษฎร ต่อ 19 * รองนายกเทศมนตรี ต่อ 20 * รองปลัดเทศบาล ต่อ 21 * ปลัดเทศบาล ต่อ 22 * ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 23 * งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 24 E-mail : info@bortru.go.th
 • อบต.ตะเครียะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ หมู่ที่ 3 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร/โทรสาร. 0-7458-8564 E-mail : info@takria.go.th
 • อบต.แดนสงวน
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน หมู่ที่ 5 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร./โทรสาร. 0-7431-8063 E-mail : info@dansahuan.go.th
 • อบต.บ้านขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทร 074-396782 , 074-396784 โทรสาร 074-396784
 • อบต.ปากแตระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 • อบต.พังยาง
  ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 • อบต.วัดสน
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 0-7439-9864 โทรสาร. 0-7439-9496
 • อบต.ระวะ
  ม.1 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
 • อบต.ท่าบอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 1 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
 • อบต.ระโนด
  เลขที่ 28 หมู่ที่4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทร. 0-7439-2777 โทรสาร 0-7439-2777
 • อบต.บ้านใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 • อบต.คลองแดน
  90 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทร 074-396930-1 โทรสาร 074-396930


 • ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่