หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (25 พ.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาธุริจการค้าจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 (25 พ.ค. 2558)
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (25 พ.ค. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 (25 พ.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (11 พ.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558 (11 พ.ค. 2558)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปริญญาโท (11 พ.ค. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานนัดพบแรงงานย่อยประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (1 พ.ค. 2558)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจตรวจรายงานการประชุม (1 พ.ค. 2558)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (1 พ.ค. 2558)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารของเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (1 พ.ค. 2558)
ขอเชิญเที่ยวงาน นครนายกมรดกธรรมชาติโลก และกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2558 (1 พ.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการเลือกกันเองเป็น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) (1 พ.ค. 2558)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 พ.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 พ.ค. 2558)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (1 พ.ค. 2558)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16 เม.ย. 2558)
สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (16 เม.ย. 2558)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 (16 เม.ย. 2558)
จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการกระจายผลผลิตหอมแดงผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ (16 เม.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>