ข่าวท้องถิ่น
ร้อยเอ็ดเปิดถนนคนเดินฮีตประเพณีบุญข้าวสาก 3-9 ก.ย.นี้

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนรัชชูปการ  ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด งานถนนคนเดิน ลานเรียนรู้วัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556 ครั้งที่ 3 "ฮีตประเพณีบุญข้าวสาก” โดยการดำเนินงานของ นายสมพร อรุณรัตน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กิจกรรม มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวั ดร้อยเอ็ด จำนวน 40 บูธ จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ จำนวน 96 บูธ รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย( นาทีทอง) การแสดงละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จาก ชมรมนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ จาก 20 อำเภอ 20 คณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2556 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตผู้ ประกอบการ โอทอป จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมช่ องทางการตลาด โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมสื บสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ กำหนดดำเนินการในปี 2556 จำนวน 4 ครั้งๆนี้เป็นครั้งที่ 3 "ฮีตประเพณีบุญข้าวสาก” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กั บประชาชน โดยการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP), เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิ ตผู้ประกอบการ โอทอป ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริ หารจัดการและการตลาด,และเพื่ อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์,เพื่อสนับสนุนช่ องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป
จำนวนคนอ่าน 155 คน จำนวนคนโหวต 0 คน