ข่าวสมัครงาน/การศึกษา
กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 23 ธ.ค. 2554 )

           การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปี ๒๕๕๕ 

           กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๖๒ ตาแหน่ง จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง จานวน ๖๐ ตาแหน่ง ในกลุ่มตาแหน่งวิทยาศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งศิลปศาสตร์, กลุ่มตาแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตาแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย จานวน ๑ ตาแหน่ง ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง จานวน ๑ ตาแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจะเริ่มเปิดจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่ศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๔ ถึง ศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ม.ค. ๕๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดาริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗, ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐,๘๙๑๐๙
รายละเอียด
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์

จำนวนคนอ่าน 263 คน จำนวนคนโหวต 0 คน