FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา/บริการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อพันธ์สัตว์

วันที่ 12 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 264 คน)

                   ด้วยจังหวัดระยอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์สัตว์ เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ภายในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3869-4109-10 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเวบไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.moac-omfp.net/rayong
 
แหล่งข่าว ส.ปสช.ระยอง / ทดสอบโดย Webmaster

จำนวนคนอ่าน 265 คน จำนวนคนโหวต 0 คน