ข่าวท้องถิ่น
ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุมกันฯ แต่งตั้งอนุกรรมการและดำเนินงานการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 13 ธ.ค. 2554 )
สวท.ภูเก็ต

วันนี้ (13 ธ.ค.54) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายเจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยมี  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด มีหน้าที่ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนวัยเสี่ยง สำรวจข้อมูลวิทยากร สนับสนุนวิทยากรดังกล่าวเข้าไปอบรมจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พัฒนากลไกการดำเนินการงานป้องกัน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนนอกสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว มีการดำเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอย่างจริงจัง และมีการติดตาม ประมวลผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีความกังวลต่อสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายรัฐบาล หากมีปัญหายาเสพติดหรือไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามทางโรงเรียนไม่มีสิทธิที่จะไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ต้องนำมาบำบัดและหาแนวทางแก้ไขต่อไป เพราะหากนักเรียนกลุ่มนี้ต้องออกจากสถานศึกษาไปโดยที่ไม่จบการศึกษาและมีปัญหายาเสพติดมาเกี่ยวข้องก็จะทำให้เขาเหล่านี้กลายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะติดยาเสพติดในอนาคตซึ่งหากเยาวชนกลุ่มนี้ออกไปจากสถานศึกษาแล้วจะยากแก่การแก้ไขปัญหาและมีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อของพวกเขาอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 209 คน จำนวนคนโหวต 0 คน