สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระบบ FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz

ความเป็นมา

จังหวัดพิษณุโลกนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษา และเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 3 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองหลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีชมพู อันเนื่องมาจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ จึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยา ความมั่นคง เพื่อต่อต้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และเริ่มส่งกระจายเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 40 ปี (นับถึง พ.ศ.2553) ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้ว ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ 58 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 1 หลัง อาคารเครื่องส่ง 1 หลัง โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 หลัง บ้านพักข้าราชการ 13 หลัง และ โรงเก็บรถยนต์ราชการ 1 หลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ไปสู่ประชาชน โดยใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้และความบันเทิงตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แบ่งการกระจายเสียงออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1026 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 25 กิโลวัตต์ เสาอากาศสูง 88 เมตร มีรัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น.
2. ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ เสาอากาศสูง 100 เมตร รัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น.