<a href='http://prd5online.prd.go.th:9050'>Play ??? FM 100.0 MHz</a>


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 15 คน
Number of Lastmonth 261 คน
Total 19,057 คน

 

          งานรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด รายการ ควบคุมรายการ ผลิตรายการในห้องส่ง ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ จัดทำผัง รายการกระจายเสียง ถ่ายทอดเสียงนอก สถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพังงาและนโยบายของรัฐบาล โดยออกอากาศ เป็นภาษาไทยภาคกลาง และภาษาถิ่น แบ่งออกเป็นระบบ 2 เครือข่าย 2 ความถี่ ดังนี้ เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ เครือข่าย 5 ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ

เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ
          เครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป
          เนื้อหารายการเป็นการถ่ายทอดสถานการณ์ เหตุการณ์ การประชุมรัฐสภา วุฒิสภา พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล ประชาชน กิจกรรมสำคัญ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน
          การออกอากาศ รับสัญญาณถ่ายทอดการออกอากาศ จาก สวท.กทม. เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 819 กิโลเฮิร์ตซ วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 05.00 - 24.00น


เครือข่าย 5 ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ
          เครือข่ายเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
          เนื้อหารายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะตอบสนองนโยบายของจังหวัดพังงา และท้องถิ่น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรท้องถิ่น และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ
          ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00น. - 24.00น. โดยมีประชาชนทุกระดับเป็นกลุ่ม เป้าหมายรายการเด่น – รายการดี ที่ สวท.พังงา

รายการรอบวันทันข่าว
          นำเสนอข่าวและรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการสัมภาษณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึง ความคืบหน้า ผลสำเร็จ หรือ อุปสรรคในการดำเนินงาน
          ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลา 18.20 - 19.00 น.
 
รายการทองแดงแหลงใต้
 

          นำเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วไป สอดแทรกด้วยการเล่าเหตุการณ์ในอดีต สลับกับเพลงลูกทุ่งเก่า ๆ
          ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลา 10.10 - 11.00 น.

 
รายการเพลงฝันวันวาน
 
 
Radio Thailand Phang-nga
สวท.พังงา - F.M. 100 MHz , A.M. 1341 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เลขที่ 2 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7646-0511 , 0-7646-0661 โทรสาร 0-7646-0660 E-Mail :
nbtpng@hotmail.com