<a href='http://prd5online.prd.go.th:9050'>Play ??? FM 100.0 MHz</a>


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 22 คน
Number of Yesterday 14 คน
Number of Lastmonth 159 คน
Total 17,708 คน

 

          งานรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด รายการ ควบคุมรายการ ผลิตรายการในห้องส่ง ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ จัดทำผัง รายการกระจายเสียง ถ่ายทอดเสียงนอก สถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพังงาและนโยบายของรัฐบาล โดยออกอากาศ เป็นภาษาไทยภาคกลาง และภาษาถิ่น แบ่งออกเป็นระบบ 2 เครือข่าย 2 ความถี่ ดังนี้ เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ เครือข่าย 5 ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ

เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ
          เครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป
          เนื้อหารายการเป็นการถ่ายทอดสถานการณ์ เหตุการณ์ การประชุมรัฐสภา วุฒิสภา พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล ประชาชน กิจกรรมสำคัญ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน
          การออกอากาศ รับสัญญาณถ่ายทอดการออกอากาศ จาก สวท.กทม. เครือข่าย 2 ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 819 กิโลเฮิร์ตซ วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 05.00 - 24.00น


เครือข่าย 5 ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ
          เครือข่ายเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
          เนื้อหารายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะตอบสนองนโยบายของจังหวัดพังงา และท้องถิ่น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรท้องถิ่น และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ
          ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00น. - 24.00น. โดยมีประชาชนทุกระดับเป็นกลุ่ม เป้าหมายรายการเด่น – รายการดี ที่ สวท.พังงา

รายการรอบวันทันข่าว
          นำเสนอข่าวและรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการสัมภาษณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึง ความคืบหน้า ผลสำเร็จ หรือ อุปสรรคในการดำเนินงาน
          ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลา 18.20 - 19.00 น.
 
รายการทองแดงแหลงใต้
 

          นำเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วไป สอดแทรกด้วยการเล่าเหตุการณ์ในอดีต สลับกับเพลงลูกทุ่งเก่า ๆ
          ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลา 10.10 - 11.00 น.

 
รายการเพลงฝันวันวาน
 
 
Radio Thailand Phang-nga
สวท.พังงา - F.M. 100 MHz , A.M. 1341 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เลขที่ 2 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7646-0511 , 0-7646-0661 โทรสาร 0-7646-0660 E-Mail :
nbtpng@hotmail.com