ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี Kick off กิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดพร้อมสนับสนุนงบประมาณสำหรับผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมการคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 ม.ค. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
         นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์การคัดแยกขยะในกิจกรรม แยกก่อนทิ้ง Kick off โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายใต้หลักการสำคัญมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตามหลักการ 3ช. คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ซึ่งมีเป้าหมาย โดยให้ประชาชนมีความรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้หมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง
       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะและมีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท คือขยะทั่วไปและขยะรึไซเคิลตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภทด้วย ให้มีการประกาศกำหนดวันเวลาในการเก็บขยะแยกตามประเภท และทุกจังหวัดมีขัอสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่และมีข้อสรุปในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนด โดยจังหวัดปัตตานีได้ปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แยกก่อนทิ้ง เริ่มต้นจากบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมไปยังตลาดสด และชุมชนของเทศบาลเมืองปัตตานี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 9 แห่ง ได้ดำเนินการนำรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างการรังรู้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070