ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพี่อสันติสุข

วันที่ 9 ม.ค. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
     ที่ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า ) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นาย วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองอำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนหน่วยงานจากทางการศึกษา ได้แก่ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกันหารือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
      สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของแต่ละหน่วยงาน (สป. / สช. / กศน. / สพฐ. / สอศ./ สนย.สป./)
     ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นเอกภาพและบริหารงานใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวางแผนการสร้างการรับรู้การรายงานผลการดำเนินงานให้แต่ละหน่วยงานในทราบอย่างเป็นปัจจุบันและทันตามกำหนดเวลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070