ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
แม่ทัพภาคที่ 4 ทำความเข้าใจกับกำนัน 290 ตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 14 พ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
           พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษา ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเป็นการประชุมส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ทั้ง 290 ตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
           เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกระบวนการบำบัดรักษาให้แก่ผู้เสพ และเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ทำความเข้าใจระดับหน่วยงาน อำเภอและจังหวัด ผู้นำชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกำนันซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนระดับชุมชนในระดับตำบลเป็นกลไกหลักสำคัญและเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนต่อการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี
           การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นอกจากการบรรยายสร้างการรับรู้ในหัวข้อแนวทางการดำเนินงานในกระบวนการบำบัดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อรวบรวมปัญหาทั้งหลายนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070