ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี วางมาตรการเชิงรุก ร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการตำบล Re x-ray หมู่บ้าน

วันที่ 1 พ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
               จังหวัดปัตตานี โดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและ ชุดกำลัง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการตำบล Re x-ray หมู่บ้าน ร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ในพื้นที่ ซึ่งมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่มีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถจัดการกับกลุ่มเป้าหมายทีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ทั้งระบบ โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม หรือ ศปร.อ ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานทั้งในการป้องกัน ปราบปราม บำบัด และติดตามผู้ผ่านการบำบัด รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด ในส่วนราชการ ส่วนราชการสีขาวปลอดยาเสพติด ทำความสะอาดบ้านตัวเอง ให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนและให้เน้นผลเป็นรูปธรรม
             โดยกิจกรรมร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการตำบล Re x-ray หมู่บ้าน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม อำเภอเมืองปัตตานีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดให้ชุดกำลัง 3 ฝ่าย ได้ทำการปิดล้อม ตรวจค้น ดำเนินคดี เป้าหมายบัญชี ผู้ค้า ผู้เสพ ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปจัดทำประชาคม Re x-ray หมู่บ้านเพื่อการค้นหา ผู้ค้า ผู้เสพ ในพื้นที่ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน 1 คน ได้ทำหน้าที่ดูแล และปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งวางระบบติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบำบัด
              ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำหมู่บ้านครบทั้ง 66 หมู่บ้านแล้ว นอกจากนี้เพื่อเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ได้จัดตั้งและเตรียมความพร้อม ศูนย์คัดกรอง ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำตำบล ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการ จัดตั้งขึ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบทุกแห่งแล้ว และเพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินงาน ด้านยาเสพติดแบบเชิงรุก และใช้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลในพื้นที่เป็นชุดขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดระดับตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070