ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบในรอบ 4 ปี แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา

วันที่ 17 ต.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี (2557-2561) ซึ่งได้ปฏิรูปภาคการเกษตร      ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ราคาผลผลิตตกต่ำจากสินค้าเกษตรล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา บางส่วนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและมีหนี้สินสะสม จึงกำหนดแผนการผลิตภาคการเกษตรของประเทศขึ้นมาแก้ไขปัญหาและใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ซึ่งจะตรวจสอบความต้องการผลผลิตทางการเกษตรจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงวางแผนส่งเสริมการผลิตทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง
          โดยกำหนดให้ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่ให้ผลิตมากเกินสมดุลตลาด ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ทำแผนข้าวครบวงจร ลดการทำนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมทำการเกษตรอื่น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้หาผู้ประกอบการมารับซื้อแน่นอน สามารถลดผลผลิตข้าวที่เกินความต้องการบริโภคและส่งออก ทำให้ราคาข้าวที่ตกต่ำสูงขึ้นได้ โดยได้ขับเคลื่อนงานประกอบด้วย ปรับโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่ ให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ในรูปคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จึงทำให้การทำงานมีเอกภาพ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด/ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำได้มากกว่าที่ผ่านมาถึง 4 เท่า /ส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร รวมทั้งจัดหาภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่โดยตรง สนับสนุนสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,300 แห่ง พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ smart farmers เพื่อทดแทนเกษตรกรสูงอายุ ให้มีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีมาทำการเกษตรให้สอดคล้องกับของความต้องการของตลาดและเพิ่มช่องทางการขายผลผลิต ด้วยระบบ E –Commerceให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์/การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ เข้ามาทำหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเกษตรกรกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ทำให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรได้มากกว่า 36,000 ราย ลดภาระหนี้ของเกษตรกรได้ประมาณ 10,200 ล้านบาท รวมทั้งได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. และหน่วยงาน ต่าง ๆ จัดทำแผนพัฒนาอาชีพให้กับลูกหนี้ดังกล่าว เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ แก้ไขปัญหาราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำแผนการผลิตข้าวครบวงจร ด้วยการให้เกษตรกรที่ทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสม ไปทำการเกษตรอย่างอื่นแทนการทำนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070