ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2579)

วันที่ 2 ต.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
       ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2579)ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2561 – 2 ตุลาคม 2561ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี โดยมีนางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาพร้อมกับผู้จัดโครงการเข้าร่วม
       ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และมาตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสาน ส่งเสริม กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ให้เกิดเอกภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด รวมทั้งรายงานให้สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นระยะ เพื่อสรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสม แผนทุกแผนจึงมีความสำคัญในการนำลงสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ดำเนินไปอย่างมีทิศทาง ดังนั้นเมื่อดำเนินการจบสิ้นในทุกปีงบประมาณ ต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และจะดำเนินงานอย่างไรในปีงบประมาณต่อไป ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2579) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070