ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานีเปิดพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 ก.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
 
         ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี โดยมีส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม ซึ่งนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยใช้บ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานีหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เพื่อ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรมของสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายต่างๆ ทางเชื้อชาติศาสนา ภาษา ความเชื่อ และวิถีชีวิตของประชาชนชาวปัตตานี และเพื่อเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
         โดยจังหวัดปัตตานีได้จัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 ในการปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานี ให้มีความคงทนสวยงามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ จำนวน สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน และได้ใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองปัตตานี ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลตำบลรูสะมิแล และมีหน่วยงานที่บริจาคสิ่งของเพื่อนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ 53 รายการ โดยได้รับมาจากสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี 13 รายการ และจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 40 รายการ ซึ่งขณะนี้ได้จัดวางอย่างสวยงาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาดำเนินการจัดวางสิ่งของวัตถุโบราณตามหลักการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีความสวยงามและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070