ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดปัตตานี ร่วมงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์สืบสานวัฒนธรรมทีดีงามให้คงอยู่

วันที่ 25 ก.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
        
         นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันไหว้พระจันทร์ ที่เทศบาลเมืองปัตตานี โดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีมอบหมายให้นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการจัดงานร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ บริเวณลานหน้าศาลเจ้าเล่งจู่เกียง หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี
         โดยกิจกรรมมีการไหว้พระในศาลเจ้า การไหว้พระจันทร์ และมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเทพปูชนียสถาน และชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของลูกหลาน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี ให้มีความสมัครสมานกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา และร่วมกันรักษา ให้คงอยู่สืบไป
        โดยความเชื่อของชาวจีนให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็นสื่อกลางของการส่งความรัก ความคิดถึงของคนในครอบครัวผ่านดวงจันทร์ และให้วันไหว้พระจันทร์เป็นวันแห่งการอยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัว ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดปัตตานีอีกทางหนึ่งด้วย บรรยากาศมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยร่วมฟังเสวนาเรื่องวันไหว้พระจันทร์จากผู้อาวุโส ชมนิทรรศการประวัติวันไหว้พระจันทร์ เพลิดเพลินกับการแสดง การขับร้องเพลงจีนและร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070