ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบโฉนดให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานกิจกรรมรวมพลคนบูโด

วันที่ 24 ก.ย. 2561 )
 
 
 
 
 
 
 
 
        ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนบูโดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้เห็นถึงความจริงใจจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2542 และได้แก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับ พร้อมทั้งได้มีการมอบหนังสือรับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินให้กับประชาชนซึ่งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินราษฎรระดับอำเภอ ได้รับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 แล้ว จำนวน 13,132 แปลง และมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 50 ราย
              ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 9 อำเภอ 25 ตำบล 89 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงจากปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จำนวนทั้งสิ้น 890 คน
             ทั้งนี้นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด๙ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๘๙ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ๗ อำเภอ จังหวัดปัตตานี ๑ อำเภอ และจังหวัดยะลา ๑ อำเภอ ทำให้พื้นที่เขตอุทยานฯ ทับซ้อนที่ดินทำกินของประชาชน ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน ๒๐,๙๒๖ ครัวเรือน จำนวน ๒๓,๐๑๕ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๒๗,๖๑๒ ไร่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ กล่าวคือประชาชนที่มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าว ประชาชน ไม่สามารถตัดโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกใหม่ทดแทน หรือขอรับทุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางของทางราชการ ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเองตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้ฐานทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพ และเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายตรงข้ามไปปลุกระดมประชาชนให้ต่อต้านรัฐ โดยรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ได้มีการออกสำรวจและรับรองการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดีเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 35 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070