ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ปลูกป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งธรรมชาติ เป็นปอดของประชาชน ในโครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

วันที่ 30 ส.ค. 2561 )
 
        
 
 
           ที่บริเวณป่าชายเลนหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการร่วมกันปลูกป่าโครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานี ,ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ชุมชน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
            ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการป่าในเมือง และได้กำหนดเป้าหมายรูปแบบ แล้วเสนอให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้าร่วมขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมี 20 แห่งใน 16 จังหวัด โดยโครงการป่าในเมืองจังหวัดป้ตตานี สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณป่าชายเลนหลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีเนื้อที่ 525 ไร่ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการบริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ถือเป็นส่วนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย
           บรรยากาศการปลูกป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นตีนเป็ดทะเล พืชที่สำคัญอีกชนิดในป่าชายเลนกันอย่างล้นหลาม เพื่อให้เกิดสวนป่าในเมือง สร้างความสุขให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070