ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี ชี้แจงการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
           ที่จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดปัตตานี โดย พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , พลเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเร สาหรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานา,นายชูชีพ ธรรมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมกันแถลงผลงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชนในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดสันติสุข
            โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และกำลัง 3 ฝ่าย ได้มีการบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการนำนโยบายของรัฐมาสู่การปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายสู่การเปลี่ยนผ่าน การแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักกฎหมายและแนวทางสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักคิดที่สำคัญ คือกฎหมายนำการทหาร การเมืองขยาย นำสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์อันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070