ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค งวดที่ 2 (4 รายการ)

วันที่ 15 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (อาหาร)
งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จำนวน 4 รายการ
ได้แก่ หมวด ก.เนื้อสัตว์ เป็นเงิน 549,650 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน),
หมวด ข.อาหารทะเล เป็นเงิน 487,010 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน),
หมวด ค.ผักสดและผลไม้ เป็นเงิน 390,967 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
และหมวด ง.อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง เป็นเงิน 537,673 บาท
(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่
ฝ่ายพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-7346-0351
ต่อ 8411 – 8413 ฝ่ายพัสดุ ในวันและเวลาราชการ
 
@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070