ข่าวครม.
ครม.จี้จังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด ชงเเผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 18 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 514 คน)
เนชั่นทันข่าว
 
                       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมครม.วานนี้ (17 เม.ย.) วาระที่ครม.อนุมัตินั้น คือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 มีใจความว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(กนจ.) ระบุผลการประชุมกนจ.ครั้งที่ 2/2555 ที่พิจารณาแผนฯดังกล่าวแล้วก็เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เพราะแผนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขารวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนเป็นงบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 308 โครงการ รวม 7,177,816,794 บาท โครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนเป็นงบประมาณจังหวัด 76 จังหวัด 2,916 โครงการ รวม18,860,973,804 บาท
 
                แต่จากข้อจำกัดทางงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการ ฉะนั้นกรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รีบการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นชอบให้นำโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ และในส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 มอบหมายให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

                กนจ.มีความเห็นว่าให้กบจ.และกบก.พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556แล้วแต่กรณีว่ามีโครงการสำคัญของรัฐบาลได้แก่การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ การเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน การเตรียมพัฒนาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรหรือไม่ หากไม่มีหรือต้องการปรับแผนฯขอให้กบจ.และกบก.ปรับปรงแผนฯโดยนำโครงการที่กนจ.เห็นชอบในหลักการและอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเป็นโครงการสำรองแล้วเสนอโครงการใหม่หรือนำโครงการสำรองมาแทนที่โครงการเดิมแล้วนำส่งมาที่กนจ.และสำนักงบประมาณในวันที่10พค.นี้เพื่อเตรียมนำเสนอครม.ต่อไป
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 515 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070