ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมระดมความคิด Korat Smart City

วันที่ 25 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย เทคโนธานี ในนามเลขานุการคณะกรรมการสถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Korat Smart City Identification Workshop” โดยนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณโรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า "การประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาของเมือง ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) Smart Environment 2) Smart Mobility 3) Smart Living 4) Smart People 5) Smart Energy 6) Smart Economy และ 7) Smart Governance โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน รวมกว่า120 คน ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาอีสานตอนกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล ผู้จัดการสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี มทส. บรรยายหัวข้อการจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และ Korat Smart City Canvas นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ตามด้านของ Smart City ซึ่งผลจากการทำ Workshop ในวันนี้ สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จะนำไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์ Smart City ของจังหวัดนครราชสีมาให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น และเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป”
จำนวนคนอ่าน 5 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401