องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ขอเชิญประชาชนสำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ เนื่องในสัปดาห์รณณงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี

วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้งรวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้การดูแลรักษา ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นในฤดูแล้งอีกด้วย เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความร่วมมือและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสำรวจ ซ่อมแซมและจัดหาภาชนะเก็บน้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สำหรับเกษตรกร ขอความร่วมมือซ่อมแซมร่องน้ำ คูน้ำและลำคลองในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้การรั่วซึมของน้ำลดน้อยลง นอกจากนี้ควรวางแผนการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ โดยการเลือกปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย ส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตตัวเมือง ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในการอุปโภค บริโภค ขอให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งในขณะที่กำลังล้างหน้า แปรงฟัน ซักผ้า ล้างผักหรือผลไม้ หากจะรดน้ำต้นไม้ควรใช้สปริงเกอร์แทนการฉีดด้วยสายยาง หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ หากพบว่ามีการชำรุด ควรซ่อมแซมในทันที การตรวจสอบการรั่วซึมควรใช้วิธีปิดก๊อกน้ำทุกตัวก่อนเข้านอนหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วจดหมายเลขมาตรวัดน้ำไว้ ถ้าพบว่าเลขมาตรวัดเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่มีการเปิดใช้แสดงว่าเกิดการรั่วไหลของน้ำให้รีบจัดการซ่อมแซมทันที นายสมบัติ ไตรศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายอีกว่าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โทรศัพท์สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401