องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ผลการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2561/2562 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/2562 มีการประกวด 2 ประเภท จำแนกเป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ ได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ ประธานชมรมโรงสีข้าว ประธานสภาเกษตร คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีเกษตรกรส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 32 ตัวอย่าง และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 ตัวอย่าง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพข้าวเปลือก ดูที่ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวและรวงข้าว ไม่มีข้าวลีบ ไม่มีข้าวเสีย ไม่มีข้าวเป็นโรค ไม่มีข้าววัชพืช การพิจารณาคุณภาพข้าวสารดูที่อัตราการแปรสภาพ ไม่มีข้าวเมล็ดแดง ไม่มีข้าวเหนียว ไม่มีข้าวท้องไข่ ข้าวขัดสีเป็นเงาขาวงามเลื่อมมันดี เมล็ดข้าวสาร ขนาดและความสม่ำเสมอ ตรงสายพันธุ์ ผลการประกวดมีดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต. สุภาณุวัฒน์ กนกพินิจ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 9 ต.โคกกลาง อ.ประทาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุทัศน์ เกณฑ์การ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง บ้านเลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายเจริญ เจิมขุนทด เลขที่ 78 หมู่ 2 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ประเภทกลุ่มเกษตรกร - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด เลขที่ 24 หมู่ 9 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่าง เลขที่ 162 หมู่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง เลขที่ 42 หมู่ 6 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย สำหรับข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จะเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 5 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401