วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูกิจการและ สภาพภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)

วันนี้ ( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัย การป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน ๒๘๔ คน เดินทางศึกษาดูกิจการและสภาพภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้สภาพภูมิยุทธ์ของพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสังเคราะห์และ จัดทำกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ การเดินทางในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย อุบลราชธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี และ สปป.ลาว เพื่อศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่จะนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศต่อไป การศึกษาดูงานจัดที่กองบิน ๑ ซึ่งเป็นฐานบินรบหลักของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถปฏิบัติการทางอากาศทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ด้วยกำลังทางอากาศที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ กองบิน ๑ มีการขับเคลื่อนกองบินตามยุทธศาสตร์ ONE จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากองบิน ๑ มุ่งสู่การเป็นฐานบินปฏิบัติการชั้นนำในภูมิภาค รวมถึงเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของกำลังพล ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ จึงเป็นหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมและใช้กำลังทหารอากาศใยภารกิจป้องกันประเทศ การรักษา เอกราชอธิปไตยและการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของชาติ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรนั้น เป็นการพัฒนาบุคลากรระดับของประเทศส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ ความผสมผสานทางความคิดเห็นจากต่างสาขาวิชาชีพในการเรียนรู้เพื่อปรับตัว และต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถบูรณาการ จากภารกิจให้นำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 5 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401