องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา ซักซ้อมเครือข่ายเตรียมพร้อมรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุป วิเคราะห์และประมวลผล ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการสถานการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารในการสั่งการ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มอบหมายให้ ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๒๗ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยคณะวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลระดับจังหวัด อำเภอและศูนย์ ปภ. เขต จำนวน ๑๐๒ คน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับในตอนท้ายว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ทั้งในส่วนกลาง จังหวัดและอำเภอ จะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับกลยุทธ์ในการดำเนินการในช่วงเทศกาลเป็นรายวัน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401