แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง (12/03/2562) / มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “Korat blind Music Beyond Frontier 2019” (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง – โคกกรวด (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง-หนองขวาง (11/03/2562) / วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ฉลองสมโภชน์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล (07/03/2562) / มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ” (05/03/2562) / ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานขยายทางจราจร (01/03/2562) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562) (26/02/2562) / สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (20/02/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา ซักซ้อมเครือข่ายเตรียมพร้อมรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุป วิเคราะห์และประมวลผล ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการสถานการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารในการสั่งการ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มอบหมายให้ ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๒๗ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยคณะวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลระดับจังหวัด อำเภอและศูนย์ ปภ. เขต จำนวน ๑๐๒ คน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับในตอนท้ายว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ทั้งในส่วนกลาง จังหวัดและอำเภอ จะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับกลยุทธ์ในการดำเนินการในช่วงเทศกาลเป็นรายวัน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401