องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สคบ. แนะนำผู้บริโภคให้มีความรอบคอบก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์

วันที่ 24 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคบางส่วนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยผู้บริโภคได้จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลังผู้บริโภคได้ชาระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วผู้จำหน่ายดังกล่าวได้ออก บัตรโดยสารเป็น E – Ticket ให้แก่ผู้บริโภค แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเดินทางปรากฏว่า ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้จาหน่ายดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากผู้จาหน่ายไม่ได้ชาระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินให้กับสายการบิน ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางโดยสารการบินดังกล่าวได้ และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ให้บริการ พบว่า ผู้จำหน่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินของสายการบินดังกล่าว ผู้บริโภคจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจและร้องเรียนมายังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว ดังนั้น ก่อนผู้บริโภคจะใช้บริการผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านเว็บไซต์ ควรตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้จำหน่ายดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจากสายการบินให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือไม่ มีการจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ กรณีผู้บริโภค ได้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วให้ตรวจสอบกับสายการบินว่ารายละเอียดที่ระบุไว้บนตั๋วโดยสารดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกับตัวแทนจำหน่าย และสายการบินก่อนถึงวันเดินทางทุกครั้ง ที่สำคัญต้องขอสำเนาและเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันและรักษาสิทธิของตน กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ดำเนินการติดต่อตัวแทนจำหน่ายและแจ้งให้สายการบินดังกล่าวทราบ เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค
จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401