สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (20/02/2562) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอน์มินอล 21 โคราช ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน นักเรียน นักศึกษา (Part Time) และประชาชนทั่วไป "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงาาน" ประจำปี 2562 (20/02/2562) / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 7 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 (20/02/2562) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (18/02/2562) / ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงานในประเทญญี่ปุ่น (IM) 3 ปี ในตำแหน่งคนงานทั่วไป

วันที่ 30 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)

           กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงานในประเทญญี่ปุ่น (IM) 3 ปี ในตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
           2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
           3. ความสูงไม่ต้ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สายตาปกติไม่บอดสี
           4. พ้นภาระกันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าการรับราชการทหารแล้ว
           5. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกายา และไม่มีความประพฤติเสียหาย
           6. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า "Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
          7. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพักนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ
          8. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสินธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากความประพฤติ หรือทำผิดกฎระเบียบ
          9. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
          10. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
          1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          2. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษาตามข้อ 2(2)
           3. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน)
           4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และไม่บอดสี
           รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4435-5266-7 , 0-4435-5260 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-1021 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401