กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (บริเวณศูนย์บริการทางหลวง) (19/10/2561) / กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (19/10/2561) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศหาบุคคลสูญหาย ชื่อ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น (19/10/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/10/2561) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 7 สาขา (19/10/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (19/10/2561) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. (17/10/2561) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (17/10/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (17/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันนัดพบงานต่างประเทศ” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (17/10/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงานในประเทญญี่ปุ่น (IM) 3 ปี ในตำแหน่งคนงานทั่วไป

วันที่ 30 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)

           กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงานในประเทญญี่ปุ่น (IM) 3 ปี ในตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
           2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
           3. ความสูงไม่ต้ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สายตาปกติไม่บอดสี
           4. พ้นภาระกันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าการรับราชการทหารแล้ว
           5. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกายา และไม่มีความประพฤติเสียหาย
           6. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า "Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
          7. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพักนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ
          8. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสินธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากความประพฤติ หรือทำผิดกฎระเบียบ
          9. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
          10. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
          1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          2. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษาตามข้อ 2(2)
           3. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน)
           4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และไม่บอดสี
           รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4435-5266-7 , 0-4435-5260 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-1021 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401