กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (21/07/2558) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีงานจ้างเหมาฉาบผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน-ดอนแขวน ปริมาณงาน 21,180 ตร.ม. (22/06/2558) / จ.นม. มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการและอาคารสำเนียง รวมทั้งสิ้น 620 รายการ (22/06/2558) / สำนักงานสาธารณสุข จ.นม. เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานีอนามัย ที่สถานีอนามัยคอนเมือง อ.คง จ.นม. (22/06/2558) / เทศบาลนคร นม. เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (22/06/2558) / องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองเก่า – บ้านนาตะโกโครก (22/06/2558) / เทศบาลตำบลด่านเกวียน เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขานักเรียนอนุบาล ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (22/06/2558) / สำนักงานอัยการภาค 3 มีความประสงค์จะจัดจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 (22/06/2558) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต นม. จะทำการประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน จ.นม. (22/06/2558) / จ.นม. เรียกสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ เจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร แบบรวมยูนิต จำนวน 2 ชุด (22/06/2558) / 
ข่าวทั่วไป
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เร่งให้ทุกอำเภอค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา โดยขณะนี้มีผู้บำบัดแล้วร้อยละ 35 ของเป้าหมาย 9,925 คน

วันที่ 1 มี.ค. 2555 )
นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล
 
นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า ในปี งบประมาณ 2555 ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายบำบัด 9,925 คน ทั้งระบบต้องโทษ ระบบบังคับบำบัด ระบบสมัครใจ ซึ่งขณะนี้มียอดของการบำบัดแล้ว 3,567 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมาย ที่ยังต้องบำบัดอีก 6,360 คน ซึ่งกลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบมากในทุกระบบ อันดัง 1 ช่วง 18-24 ปี อันดับ2 อายุ 25-29 ปี และอันดับ 3 อายุ 30-34 ปี สารเสพติดทที่ใช้ส่วนใหญ่ที่พบในทุกระบบ คือ อาชีพ รับจ้าง ว่างงาน เกษตรกร ค้าขาย และอื่น ๆ โดยทางศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา จะมีการติดตามหลังการบำบัด 4-7 ครั้ง ภายใน 1ปี
--- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ของจังหวัดนครราชสีมา มีสถานบำบัดในจังหวัดนครราชสีมา แล้วในขณะนี้ ทั้งศูนย์บำบัดที่ผ่านการประเมินรับรองจากสถาบันธัญญารักษ์ คือ ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย ในระบบบังคับบำบัดควบคุมตัว ค่ายหนองตะกู อเภอปากช่อง ระบบบังคับบัดบัดแบบควบคุมตัวเฉพาะหญิง ค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดวัดนิมิตประชาราม อำเภอขามทะเลสอ ระบบสมัครใจบำบัดและ ศูนย์ บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดวัดยองแยง ระบบสมัครใจบำบัด นอกจากนี้ ยังมีค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 ค่าย ทั้งที่ ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ที่ กองร้อย อส. จังหวัดนครราชสีมา ค่าย ที่อำเภอคง วัดชัยมงคล ค่ายที่อำเภอโชคชัยวัดโบสถ์คงคาล้อม ค่ายอำเภอปักธงชัย วัดโคกศรีษะเกษ ค่ายอำเภอบัวใหญ่ วัดป่าดอนคนทา ค่ายอำเภอชุมพวง วัดเจริญราษฎร์บำรุง ค่ายอำเภอพิมาสย อำเภอหนองบุนมากและอำเภออื่น ๆ
จำนวนคนอ่าน 898 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

DJ ของเรา
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401