ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ผอ.สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 ธ.ค. 2556 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน และโครงการศิลปาชีพบ้านศาลแว้ นาโคกกุง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

          ( 18 ธ.ค.56) เวลา 9.00 น. พล.อ.สถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบกและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนร่มเกล้า บ้านหนองแคน อำเภอดงหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 และในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติภารกิจครั้งนั้น พระองค์ทรงเห็นว่าราษฎร บ้านหนองแคน และหมู่บ้านใกล้เคียงมีความเป้นอยู่ที่ลำบากและยากจน จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดตั้งเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ในพื้นทีชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ 21 ส่วนแยก โดยมี ร้อยเอกวีระศักดิ์ ปลัดศรีช่วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน รับผิดชอบ พื้นที่ 2 จังหวัดคือจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม รวม 6 อำเภอ 16 ตำบล 4 หมู่บ้าน สมาชิกโครงการ 460 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม 353 คน กลุ่มปักผ้า 78 คน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 29 คน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ ลาคม 2555 เป็นต้นมา ถึง กันยายน 2556 สรุปรายได้ของสมาชิก จากการนำผลิตภัณฑ์ เส้นไหม ผ้าไหม ผ้าปัก จำหน่ายในงานเทศกาลของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 436,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 23,390 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66

        จากนั้น พล.อ.สถิต แจ่มจำรัส และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการศิลปาชีพบ้านศาลแว้ นาโคกกุง อำเภอดงหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอดงหลวงประมาณ 86 กิโลเมตร โดยมี ร.อ.ภุชชงค์ แสงรอด เป็นหัวหน้าชุดให้การต้อนรับ สำหรับโครงการศิลปาชีพบ้านศาลแว้ - นาโคกกุง มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์รวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 38 หมู่บ้าน สมาชิกโครงการจำนวน 752 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มทอผ้าไหม 215 คน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 67 คน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 41 คน กลุ่มงานปักผ้า 429 คน ซึ่งผลงานในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกมีรายได้รวมทั้งสิน 1,120,320 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 50.6

จำนวนคนอ่าน 631 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 40 คน
Total 11,034 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์