ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ศาลปกครองขอนแก่นจัดเวทีเสวนา เสริมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 ส.ค. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

ศาลปกครองขอนแก่นจัดเวทีเสวนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง หลักกฎหมายปกครอง และการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ สามารถให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรมทั่วถึง โดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการรักษาประโยชน์สาธารณะอย่างเหมาะสม

    วันนี้ (20ส.ค.55) ที่โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร ศาลปกครองขอนแก่น โดย ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ได้เป็นประธาน ในการเสวนาระหว่างศาลปกครองขอนแก่น กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับคดีปกครอง โดยผู้ร่วมเสวนา นอกจาก อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น มีนายโสภณ บุญกุล รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่นอีก3 คน ประกอบด้วย นายสุจินต์ จุฑาทิปไตย นางสาวพยุง พันสุทธิรางกูร นายไพศาล บุญเกิด เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียง

      ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น กล่าวว่า องค์กรศาลปกครองมีภารกิจในการควบคุม ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามหลักดังกล่าว เพราะการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อหลักดังกล่าวย่อมส่งผลการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง สำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติรัฐ โดยสามารถจัดทำบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และมีดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการรักษาประโยชน์สาธารณะอย่างเหมาะสม เขตอำนาจศาลปกครอง บทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง ลักษณะของคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการและกระบวนพิจารณาคดี จากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    สำหรับศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีเขตอำนาจการปกครองครอบคลุม4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร มีผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการด้านการวินิจฉัยคดีที่น่าพึงพอใจเป็นอันดับ 1ของศาลปกครองในภูมิภาค2 ด้าน ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จทั้งจำนวนคดีและจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คดีแล้วเสร็จ โดยมีสถิติภาพรวมตั้งแต่ดำเนินการถึงวันที่ 15 สิงหาคม2555จำนวน5,040 คดีคดีแล้วเสร็จจำนวน4,625 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.77 คดีคงค้างจำนวน415 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.23 โดยปี 2551 มีคดีค้างอยู่ในศาลจำนวน 34 คดี ปี 2552 มีคดีค้างอยู่ในศาลจำนวน 65 คดี ปี 2553 มีคดีค้างอยู่ในศาลจำนวน 83 คดี ซึ่งคดีที่ค้างอยู่ ศาลปกครองขอนแก่นจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีแต่ละคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2550 ไม่มีคดีตกค้างแต่อย่างใด

จำนวนคนอ่าน 921 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 38 คน
Total 11,091 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์