ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สพป มุกดาหารเสริมทักษะครูผู้สอนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 8 มิ.ย. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เสริมทักษะด้านยาเสพติดและกิจกรรมครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร 51 แห่ง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ห่างไกลยาเสพติด

( 8 มิ.ย.55 ) ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการในการประชุมเชิงปฎิบัติการครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 51 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 51 แห่ง ระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 3 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ครูที่รับผิดชอบ งานด้านยาเสพติดในโรงเรียน ตามกลยุทธ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง โดยเฉพาะแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เช่น โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานศึกษา และศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเป็นต้น

     นายธงชัย ลืออดุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม ซึ่งปัจจุบันได้ลุกลามเข้าไปยังสถานศึกษา และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร จากตัวเลขของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ทราบว่ามีผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด อยู่ที่ประมาณ 3,000 คน หรือคิดเฉลี่ย ประชากร 100 คน มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 1 คน ซึ่งถือว่ามาก เมื่อเทียบกับการระบาดของโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนั้นจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริง โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าไปยังชุมชนและโรงเรียน และหากพบเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้ถือเป็นผู้ป่วยต้องนำเข้ารับการบำบัดรักษา และหากพบผู้ค้า ผู้ผลิตแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หามาตรการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนลดน้อยลง หรือหมดไปในที่สุด

จำนวนคนอ่าน 518 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 405 คน
Total 34,981 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์