ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
กรมการขนส่งเข้มงวดรถโดยสารสาธารณบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งและใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 26 มี.ค. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

กรมการขนส่งเข้มงวดรถโดยสารสาธารณบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งและใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษเพิกถอนการเดินรถ ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต หรือพิจารณาไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

    นายโอภาส วิเศษสกุลวงศ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถสาธารณะบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรมการขนส่งทางบก ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสาร กรณีรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่ง เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้โดยสาร เดินทางถึงจุดหมายปลายทางและปลอดภัย จึงให้ผู้ประกอบการขนส่ง กำกับดูแลมิให้พนักงานขับรถกระทำการดังนี้ -ห้ามมิให้ขับรถ โดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด -ห้ามมิให้บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้

     ทั้งนี้หากกรมการขนส่งทางบกตรวจพบการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดและหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นซ้ำอีก จะพิจารณาเพิ่มโทษเป็นลำดับ จนถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนรถที่กระทำความผิด ออกจากการเดินรถ ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต หรือพิจารณาไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งแล้วแต่กรณี สำหรับผู้โดยสาร ที่พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้งเหตุไปที่ศูนย์คุ้มครอง ผู้โดยสารสาธารณะ โทร.๑๕๘๔ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดต่อไป

จำนวนคนอ่าน 335 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 320 คน
Total 37,720 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์