กลับหน้าหลัก
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประกวดหนังสั้น

วันที่ 6 ก.ย. 2556 )

       วันนี้ (๖ ก.ย.๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการดำเนินกิจกรรมของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยให้กองลูกเสืออาสา กกต. ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการเรียนรู้การเลือกตั้ง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมูข สร้างจิตสำนึกใส่ใจให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่วิชาความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครอง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นขึ้น ในหัวข้อ"บทบาทของลูกเสืออาสา กกต. ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น" ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกเสืออาสา กกต. โดยมีนายสาโรช  ไพเราะ ผอ.กต.จว.มหาสารคา      นายพิชัย คชพิมพ์ ประขาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายเอกชัย บูรณกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม นายกำพล ทิมาสาร ผู้ตรวจการสำนักงานบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ต.ท อรัญ บัวนาเมือง หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สนง. กกต.จ.มหาสารคาม เป็นกรรมการ ระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
                       สุจิตรา ค้าเจริญ / ข่าว สวท.มหาสารคาม
จำนวนคนอ่าน 311 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 711539  043 722418

Email:Radioam531fm1065@gmial.com