FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ 3 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 5238 คน)
 
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็น บุคลากรสภากาชาดไทย ดังนี้

1. หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 16,190 บาท จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555)
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการพยาบาล สังคม ศาสตร์ การศึกษา
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารหลักสูตร/โครงการ หรือบริหารจัดการทั่วไปอย่างน้อย 5 ปี/ - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ทางพณิชยการ ทุกสาขา
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.redcross.or.th หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 1817 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า ‘สมัครงาน’
- หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย ปิดรับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ปิดรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
 
 ******************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว/สวท.เลย/ 3 ก.พ.55
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
ธนาคารออมสิน รับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานธนาคารออมสิน ปี 2558
อบต.หาดคัมภีร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบจ. นครราชสีมา รับสมัครงาน 109 อัตรา ทางอินเตอร์เน็ต
จำนวนคนอ่าน 5239 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com