FONTSIZE
ข่าว สวท.กระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 20 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
สวท.กระบี่

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย ผู้แทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่ เข้าร่วม
          นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปี 2554 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชุดใหม่ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สรรหารายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดปัจจุบันหมดวาระในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยจึงได้จัดประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและจัดส่งรายชื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯต่อไป เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตำบลไสไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลไสไทย
จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน