ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ ดังรายการต่อไปนี้ ๑.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ๒.สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมซอฟแวร์ ๓. สอบราคาซื้อชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ๔.ประกาศจ้างออกแบบต่อเติมอาคารบรรณาราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ๕.ประกาศจ้างออกแบบที่พักอาศัยบุคลากร(แม่สอด) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ๖.ประกาศจ้างออกแบบที่พักอาศัยลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ๗.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรวันที่ 28 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐๕๕-๗๐๖๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 129 คน จำนวนคนโหวต 0 คน