ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาขอรับใบอนุญาตขับรถ เสร็จภายใน 1 วัน

วันที่ 19 ม.ค. 2555 )
สุภา ชีวสิทธิยานนท์/สวท.กำแพงเพชร

นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้เพิ่มระยะเวลาการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (กรณีออกใหม่) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จากเดิมอบรม 2 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 4 ชั่วโมง และปรับเวลายื่นเอกสารตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นมา ส่วนเอสารที่ยื่นหลัง 09.00 น. จะนัดอบรมวันทำการถัดไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว จึงขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติดังนี้ เวลา 08.00 น. ยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ เวลา 09.00-เป็นต้นไป อบรมให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ทอสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ (กรณีออกใหม่) สามารถขอรับบริการจองคิวได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ทางโทรศัพท์ 055-710420 หรือทางเว็บไซด์ www.kppdlt.ob.tc
จำนวนคนอ่าน 6446 คน จำนวนคนโหวต 0 คน