ข่าวเด่นกำแพง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดมหกรรมสุขภาพฟันดี

วันที่ 25 พ.ย. 2554 )
สุภา ชีวสิทธิยานนท์

นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิทยาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพฟันดี ภายใต้โครงการ "บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก” ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน โดยได้กำหนดจัดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในการจัดมหกรรมรณรงค์สุขภาพฟันดีในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดคำขวัญในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรให้ฟันดี” โดยส่งคำขวัญได้ที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ประกวดหนูน้อยฟันดี เด็กอายุ 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี และประกวดยุวทูตฟันดี สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สมัครได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ อำเภอละ 1 คน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 รายละเอียดติดต่อสอบถามที่งานสารสนเทศและสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705188 และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.http://kpo.moph.go.th
จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน