ข่าวรับสมัครงาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 31 ม.ค. 2557 )
นางสาวสุทธิกานต์ โคตรณรงค์
 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๓ จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ด้วยงบดำเนินงาน

          เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓ ที่จ้างจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาฯ งบดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          ตำแหน่งที่ว่างรับสมัคร จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

          คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอกการเงินและบัญชี

๓.  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.  เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอกการเงินหรือบัญชี

๓.  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.  เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาพณิชยการ (ต้องผ่านการเรียนวิชาเลขขานุการ อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต)

๓.  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

          เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่ปิดสมัครสอบ) จำนวน ๓ รูป

๒.  สำเนาปริญญาบัตร (สำหรับตำแหน่งที่นักตรวจสอบภายใน) หรือ วุฒนิบัตรการศึกษา (สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ,เจ้าหน้าที่ธุรการ) และระเบียนการแสดงผลการเรียน (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่เปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

๓.  บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๕.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓

          ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียงลำดับตามจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

 

จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ