ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

วันที่ 19 ต.ค. 2555 )
สวท.ด่านซ้าย
 
นายพจน์ พรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนชุมชุนบ้านด่านซ้าย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนและกำหนดชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ที่เป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแล้ว และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยความเห็นชอบจากทุกภาคส่วน โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย” ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
จำนวนคนอ่าน 198 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ