ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เดินหน้าบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )

         นายวิสิทธิ์ สินลือนาม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นประธาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยมี นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง) โดนมีผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการ
 
        นายวิสิทธิ์ สินลือนาม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมชน ด้วยวิธีส่งเสริมให้ชุมชนมีข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปเรียนรู้และวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ชุมชน ตัดสินใจ หาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง และสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชน กำหนดระบบมาตรฐานแผนชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของชุมชนให้มีมาตรฐาน และจัดให้มีการบูรณาการแผนชุมชน เชื่อมโยงกับแผนท้องถิ่นและแผนระดับอำเภอรวมทั้งการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน และพัฒนากระบวนการบูรณาการแผนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบูรณาการแผนชุมชนในระดับจังหวัด ทำให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมาย ที่มาจากประชาชนเป็นผู้กำหนด
 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กลไกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนให้ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานและงบประมาณ
 
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
 
 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด
จำนวนคนอ่าน 275 คน จำนวนคนโหวต 0 คน