FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ร่วมกับลงนามความร่วมมือเพ่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี

วันที่ 12 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 238 คน)

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พลตรีวินัย สร้างสุขดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี และ นายศิลปะชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี
โดยในบันทึกฉบับนี้ จะครอบคลุมความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน , ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการขยายโอกาสในการศึกษาต่อ เมื่อนักเรียนจบการศึกษา และผ่านการประเมินของทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 และโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
จำนวนคนอ่าน 239 คน จำนวนคนโหวต 0 คน